Menu
Your Cart

Terms & Conditions

Επωνυμία:   Χατζηβασιλειάδης Γεώργιος


Α.Φ.Μ.    032103032


Δ.Ο.Υ     Δ"  Θεσσαλονίκης


Εδρα      Βενιζέλου 47 Θεσσαλονίκη   τ.κ 54631


Αριθμός ΓΕΜΗ  039514906000


Απόδειξη αγοράς ή τιμολόγιο αγοράς. Πριν από κάθε επιστροφή ο πελάτης οφείλει να επικοινωνήσει με τo e-mail info@invictushomo.gr ) προκειμένου να ορισθεί ο χρόνος παραλαβής του προϊόντος. 

Επιστροφή του τιμήματος αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έχει γίνει η πληρωμή για την αγορά εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος στην προαναφερθείσα κατάσταση.


Εγγυήσεις προϊόντων

Το invictushomo.gr παρέχει για τα προϊόντα που αγοράζονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος εγγύηση καλής λειτουργίας ανάλογη του προϊόντος, η οποία καλύπτει την παροχή τεχνικών υπηρεσιών για την συντήρηση των προϊόντων και την επισκευή των βλαβών που παρουσιάζονται εντός του χρόνου της εγγύησης και οφείλονται αποδεδειγμένα σε αστοχία του υλικού ή σε κατασκευαστικό λάθος, καθώς επίσης και την προμήθεια ανταλλακτικών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει καταστροφή ή χειροτέρευση του προϊόντος που οφείλεται σε κακή ή μη ενδεδειγμένη χρήση, βλάβες που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά και χρήση, σε φυσικές καταστροφές ή αναπόφευκτα εξωτερικά γεγονότα. Ενδεικτικά, η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες του προϊόντος που οφείλονται σε ανώμαλες συνθήκες περιβάλλοντος (υγρασία, έκθεση σε υπερβολική ζέστη, κρύο ή φως κλπ), υπερφόρτωση, ελλιπή φροντίδα (κόψιμο, κάψιμο, χρήση ακατάλληλων καθαριστικών κλπ), βλάβες που οφείλονται σε χρήση μη αυθεντικών εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών ή σε επέμβαση τρίτου προς το invictushomo.gr προσώπου.

Ο αγοραστής υποχρεούται να ελέγξει τα προϊόντα για ελαττώματα και ελλείψεις κατά την στιγμή της παραλαβής, στον τόπο που έχει οριστεί στη φόρμα παραγγελίας. Σε περιπτώσεις παραδόσεων σε πρακτορείο, ο έλεγχος πρέπει να γίνει κατά τη στιγμή παράδοσης. Εάν δεν δηλωθεί ελάττωμα ή έλλειψη, η παραλαβή θεωρείται ανεπιφύλακτη και η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το προϊόν ή τα εξαρτήματά του είτε επισκευάζονται είτε, σε περίπτωση που τούτο δεν είναι εφικτό, αντικαθίστανται με καινούρια. Η επιλογή του τρόπου επιδιόρθωσης εναπόκειται αποκλειστικά στην εταιρεία. Στην περίπτωση που το προϊόν ή το εξάρτημα που χρήζει αντικατάστασης δεν υπάρχει πλέον στην προϊοντική γκάμα του καταστήματος, αντικαθίσταται με άλλο της ίδιας κατηγορίας προϊόντος και αντίστοιχης λιανικής τιμής. Η διάρκεια της εγγύησης άρχεται από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος που αναγράφεται στην απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο. Η αίτηση επισκευής θα πρέπει να γίνει εντός του χρόνου της εγγύησης με την προσκόμιση του τιμολογίου ή της απόδειξης λιανικής. Η παραλαβή των προς επιδιόρθωση/αντικατάσταση προϊόντων εντός του χρόνου εγγύησης γίνεται δωρεάν μόνο για τον νομό Θεσ/νίκης. Οι αξιώσεις του αγοραστή που πηγάζουν από τη σύμβαση αγοράς καθώς και τα νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματά του δεν περιορίζονται µε αυτή την εγγύηση. 


Ενημερωτικά Δελτία

Το invictushomo.gr με σκοπό την άμεση ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη για προσφορές και νέα προϊόντα διατηρεί ενημερωτικό δελτίο. Σε κάθε περίπτωση, τα ενημερωτικά δελτία δεν θα ξεπερνούν τα δύο (2) κάθε ημερολογιακό μήνα. Η εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στην λίστα ενημερωτικού δελτίου γίνεται είτε κατα την εγγραφή του στο invictushomo.gr, είτε οποιαδήποτε άλλη στιγμή επιθυμεί, μέσα απο τις ρυθμίσεις λογαριασμού του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Το αρχείο διευθύνσεων email διατηρείται αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων και ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Το invictushomo.gr διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής οποιουδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα. Σε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί την διαγραφή του απο το ενημερωτικό δελτίο του invictushomo.gr, μπορεί να το ζητήσει είτε με αποστολή έγγραφης αίτησης με email στο info@invictushomo.gr, είτε κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο διαγραφής που βρίσκεται στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου.


Σύνδεσμοι προς τρίτους ιστότοπους («δεσμοί» ή «υπερσύνδεσμοι»)

Το invictushomo.gr ενδέχεται να συμπεριλαμβάνει στις σελίδες του «υπερσύνδεσμους» προς τρίτους ιστότοπους οι οποίοι δεν ελέγχονται απο την εταιρεία, αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). 

Κάθε ιστότοπος διέπεται απο διαφορετικούς όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων, για τους οποίους το invictushomo.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Οποιαδήποτε απορία σχετικά με υπηρεσίες ή πηγές απο τρίτους ιστότοπους θα πρέπει να απευθύνεται προς τους αρμόδιους του εκάστοτε ιστοτοπου, και όχι προς το invictushomo.gr. Η σύνδεση του invictushomo.gr µέσω υπερσυνδέσμων µε τρίτες ιστοσελίδες δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου των αυτών από το invictushomo.gr και ουδεμία ευθύνη τους δημιουργεί.


Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Η οποιαδήποτε παραχώρηση, χορήγηση προθεσμίας ή μη εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τους παρόντες Όρους εκ μέρους της εταιρείας δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση, προσωρινή ή οριστική, μερική ή ολική, από οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση πηγάζει από αυτούς ή από το νόμο.

Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

espa
Scroll top Back to TOP